Sporządzenie analizy kosztów rzeczowych i osobowych

Efektywne i wynikające z potrzeb zarządzanie zadaniami oświatowymi, wymaga dokładnego rozeznania w ponoszonych kosztach osobowych i rzeczowych. Koszty te stanowią znaczną część budżetów JST i wynikają z szerokiego zakresu działań na rzecz oświaty publicznej. Częstą troską samorządów jest zoptymalizowanie tych kosztów, umiejętność precyzyjnego planowania wydatków osobowych w oparciu bezpośrednio o organizację pracy szkół i placówek oraz dokładne, często poparte wskaźnikami planowanie kosztów rzeczowych.

W ramach usługi oferujemy sporządzenie profesjonalnej analizy kosztów w oparciu o uznane metody analizy ekonomicznej z uwzględnieniem czynników lokalnych i demograficznych. Analiza jest tworzona w oparciu o stan istniejący i zawiera wnioski pozwalające planować wydatki w latach kolejnych. Na podstawie analizy możemy skonfigurować oferowane przez nas narzędzia informatyczne służące planowaniu kosztów w oparciu o projekt budżetu zadaniowego.