Wieloletnie prognozowanie dochodów i wydatków w zadaniach edukacyjnych

Kilkanaście lat doświadczeń w zakresie dostarczania rozwiązań wspierających proces finansowania i planowania zadań oświatowych pozwoliły nam na opracowanie autorskiej metody wieloletniego planowania dochodów i wydatków w obszarze edukacji. Uważamy, że jest to obecnie optymalna metoda kontrolowania strategii rozwoju edukacji oraz najbardziej efektywne i miarodajne narzędzie do przygotowania planów finansowych szkół. Naszą metodę przeciwstawiamy popularnej, choć mało efektywnej i nieprzynoszącej realnych oszczędności, metodzie oświatowego bonu organizacyjnego. W zamian proponujemy zintegrowany system rozdzielania środków pomiędzy szkoły i placówki na bazie realnych potrzeb wynikających z organizacji oraz pokazujemy jak będzie się rozkładała dynamika dochodów i wydatków w kolejnych latach. W metodzie wykorzystujemy między innymi wskaźniki demograficzne i urbanistyczne, które pozwalają na korygowanie wyników prognozy. Takie podejście pozwala na:

  • otrzymanie rzeczywistego modelu i kondycji finansowej obszaru edukacji na dzień dzisiejszy i w perspektywie najbliższych lat
  • efektywne i oszczędne przygotowanie planów finansowych
  • obniżenie ryzyka w podejmowanych działaniach reorganizacyjnych
  • przygotowanie merytorycznych argumentów do rozmów z radnymi i mediami na temat finansowania szkół
  • ocenę kondycji i potencjału szkół i placówek
  • racjonalne planowanie rozwoju i łączenia szkół