Wieloletnie planowanie inwestycyjne

Proces opracowywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) polega na identyfikacji potrzeb, ustaleniu priorytetów oraz obiektywnym wyborze przedsięwzięć inwestycyjnych, odpowiadających celom rozwoju samorządu oraz jego możliwościom finansowym. Powstały w wyniku realizacji tego procesu Wieloletni Plan jest dokumentem zawierającym listę zadań inwestycyjnych jakie zdecydował się realizować samorząd w określonym horyzoncie czasowym. Opracowywanie WPI jest procesem skomplikowanym, wymagającym szerokiego zaangażowania nie tylko ze strony decydentów ale również przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych w samorządzie za działania w zakresie:

  • technicznych oraz prawnych aspektów przygotowania i prowadzenia inwestycji
  • ekonomicznej oceny projektów inwestycyjnych
  • kosztorysowania i montażu finansowego
  • koordynacji i nadzoru działań podmiotów
  • doboru uczestników procesu

W obszarze WPI oferujemy samorządom usługi doradcze związane z prowadzeniem procesu budowy/aktualizacji/ulepszania procedur tworzenia i opiniowania planów.