Konsultacje w zakresie przygotowaniu projektu arkusza organizacyjnego oraz planowaniu finansowym

Usługa polega na sprawdzeniu zgodności szkolnych planów nauczania z planami ramowymi i podstawą programową. Następnie omawiany jest przydział czynności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rodzaje godzin, podziały na grupy, zajęcia łączone itp. Analizowane są plany nauczania w poszczególnych latach cyklu nauczania oddziału oraz sprawdzana jest liczba godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych przedmiotów. Konsultacje obejmują omówienie poszczególnych funkcji systemu i programów w oparciu o przykład konkretnej szkoły i jej sytuacji organizacyjnej. Na dalszym etapie stan organizacyjny jest przenoszony na plan finansowy. Omawiana jest zasada tworzenia planu w obszarze wydatków osobowych i rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem planowania wydatków na media. Podczas konsultacji istnieje możliwość utworzenia kilku wariantów arkusza i planu. Konsultacje cieszą się szczególnym powodzeniem wśród osób obejmujących stanowiska kierownicze w szkole.