ZPIP

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//zpip.png

Aplikacja aktywnie wspiera współpracę pomiędzy wydziałami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi JST w zakresie koordynowania, planowania oraz realizacji programów i zadań o charakterze projektowym, których realizacja jest skomplikowana logistycznie oraz wymaga dyscypliny i terminowości działania różnych służb. Rozwiązanie to umożliwia m.in. dla każdego zadania inwestycyjnego określenie harmonogramu i zdefiniowanie odpowiedzialności oraz zakresu działań koniecznych do sprawnego przebiegu poszczególnych etapów projektowania oraz realizacji. Jest w tym zakresie uzupełnieniem aplikacji LBPP oraz WPFS odpowiedzialnych odpowiednio za planowanie finansowe w układzie rocznym oraz wieloletnim. Po określeniu oraz zatwierdzeniu harmonogramu dla każdego z zadań (projektów), wyznaczeniu dla nich wskaźników realizacji system "pilnuje" uczestników w zakresie przestrzegania ścieżki realizacji jak również osiąganych rezultatów, raportuje także decydentom przebieg procesów oraz wskazuje osoby/podmioty mające wpływ na zaburzenie w ich realizacji.

Wybrane funkcje:

 • agregacja danych z poszczególnych projektów, procesów, programów
 • interaktywny harmonogram Gantt'a (planowanie manualne i automatyczne)
 • wizualna ocena postępów i porównanie z planem (plany bazowe)
 • zarządzanie zadaniami (m.in. hierarchizacja, tworzenie relacji, obliczanie buforów swobodnych, całkowitych, kamienie milowe)
 • biblioteki zadań (procedury zdefiniowane przez użytkownika)
 • zarządzanie celami, ryzykami, zasobami, interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • zarządzanie pracownikami (limity alokacji, kalendarze zasobów)
 • kontrola realizacji zadań i czasu pracy pracowników (karty pracy)
 • raporty, analizy, zestawienia:
  • analizy finansowe (m.in. analiza wartości wypracowanej, analiza trendu kosztów)
  • zestawienia graficzne (m.in. macierze ryzyk, interesariuszy, odpowiedzialności, histogramy alokacji, przydziały zadań)
  • zestawienia kosztów przedsięwzięć wg różnych kryteriów (również zdefiniowanych przez użytkownika)

Korzyści dla członka zespołu:

 • spersonalizowane widoki umożliwiające koncentracje na przypisanych obowiązkach
 • dostęp tylko do danych potrzebnych do reazliacji obowiązków
 • wgląd w aktualny stan danych
 • powiadomienia o nowych zdarzeniach

Korzyści dla kierownika projektu/programu:

 • kontrola terminowości wykonywania zadań przez członków zespołu
 • kontrola obciążenia zadaniami członków zespołu
 • zarządzanie uczestnikami projektu
 • wgląd w aktualne dane projektów
 • brak konieczności scalania danych z poszczególnych projektów (dane zbiorcze)

Korzyści dla kierownika jednostki organizacyjnej:

 • kalendarze dostępności pracowników
 • kontrola obciążenia zadaniami pracowników z jednostki
 • brak konieczności scalania danych z poszczególnych podmiotów/jednostek (dane zbiorcze)
 • tworzenie budżetu na podstawie realizowanych projektów i procesów