WPFS

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//wpfs.png

Aplikacja WPFS jest modułem Platformy Budżetu Zadaniowego stworzoną z myślą o nowych regulacjach ustawy o finansach publicznych związanych ze sporządzaniem wieloletniej prognozy finansów jednostki samorządu terytorialnego. 

WPFS przeznaczony jest do obsługi procesu tworzenia (równolegle z planem budżetu) wieloletniego obrazu gospodarki finansowej miasta. Wykorzystuje towarzyszące projektowaniu budżetu dane o dochodach i wydatkach, a także o przychodach i rozchodach związanych z emisją/spłatą zadłużenia. Dane te przetwarza przy pomocy założeń makroekonomicznych jak i zestawu lokalnych wskaźników analitycznych.

Wybrane funkcje:

 • tworzenie prognozy z wykorzystaniem danych z planowania budżetu
 • automatyczna aktualizacja prognozy po wystąpieniu istotnych zmian w planie budżetu
 • tworzenie jednej prognozy całkowitej dla samorządu
 • tworzenie prognozy w strukturze rozproszonej (poprzez łączenie prognoz cząstkowych)
 • tworzenie prognoz własnych lub na podstawie szablonów
 • definiowanie własnych formuł do przeprowadzenie obliczeń
 • definiowanie własnych, indywidualnych wskaźników
 • definiowanie grup paragrafów w obrębie pojedynczego projektu
 • duża szczegółowość danych (m.in. z wyszczególnieniem na rozdziały, paragrafy, tytuły dochodów/wydatków, pochodzenie, finansowanie) 
 • wprowadzanie wartości prognozowanych metodą ekspercką wprost do szablonu
 • tworzenie różnych wariantów prognozy
 • porównanie ze sobą różnych wariantów prognozy
 • symulowanie zobowiązań: zbiorczo, z podziałem na kredyty, pożyczki, obligacje i inne, w zależności od różnych zmiennych (np. kursów walutowych, stóp procentowych), rozłączne symulowanie elementów składowych każdego zobowiązania (np. każdy element może być przedmiotem symulacji wg różnych założeń)
 • automatyczne wykrywanie błędów/braków w formułach
 • prognoza od szczegółowej do ogólnej (prezentacje wybranych fragmentów prognozy)
 • prezentacje danych w formie zestawień, sprawozdań, wykresów 
 • kontrola zmian wprowadzanych przez użytkowników (historia zmian)

Korzyści dla użytkownika:

 • brak konieczności dokonywania instalacji, aktualizacji
 • możliwość dostępu do aplikacji z dowolnego miejsca z dostępem do internetu (przez przeglądarkę internetową)
 • eliminacja błędów związana z wielokrotnym wpisywaniem tych samych danych
 • brak konieczności scalania danych z poszczególnych podmiotów/jednostek (dane zbiorcze)
 • integracja z innymi systemami (plan finansowy, zarządzanie projektami)
 • wymiana danych (import, eksport) z systemami zewnętrznymi