RADO

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//rado.png

RADO jest przeznaczone dla szczebla kierowniczego JST. Realizacja zadań z obszaru zarządzania i finansowania oświaty obejmuje bardzo wiele działań i procesów oraz często jest realizowana w kilkunastu aplikacjach i narzędziach. Konsekwentnie, potrzebne jest rozwiązanie pozwalające szybko zorientować się w najważniejszych wartościach i wskaźnikach oraz ujednolicić ich znaczenie.

RADO działa zgodnie z metodą hurtowni danych – zbiera i selekcjonuje dane z wielu aplikacji i prezentuje je w przejrzystej, ujednoliconej formie. Dodatkowo RADO zbiera na bieżąco dane ze wszystkich szkół i placówek i pokazuje je zbiorczo lub indywidualnie. Prezydent, burmistrz, wójt czy kierownictwo wydziału oświaty/edukacji mają na bieżąco dostęp do tych samych danych i informacji, ułożonych w logiczny sposób. Nie ma konieczności poznania poszczególnych aplikacji czy ich funkcji i narzędzi lub pozyskiwania danych ze szkół - wszystkie konieczne dane są zawsze na ekranie komputera.

Korzyści dla osób szczebla kierowniczego JST:
  • bieżący dostęp do aktualnych danych z całego obszaru oświaty z poziomu komputera
  • pewność przekazywania wiarygodnych informacji dla mediów i radnych
  • wizualizacja w postaci wykresów oraz prezentacja trendów i prognoz
  • niezwykle czytelne menu narzędziowe niewymagające znajomości obsługi specjalistycznych programów
  • narzędzia do przygotowania sprawozdania z realizacji zadań oświatowych
  • zestaw danych niezbędnych do planowania rozwoju i przygotowania strategii edukacyjnej
Korzyści dla dyrektora szkoły:
  • szybki dostęp do danych z planu, arkusza i księgi uczniów
  • czytelne wykresy i statystyki pomocne podczas spotkań z Radą Pedagogiczną i rodzicami
  • narzędzia pozwalające prowadzić rozwój i promocję szkoły
  • automatyczne przekazywanie danych do organu prowadzącego