POSW

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//posw.png

Portal Oświatowy (POSW) + Giełda Pracy jest narzędziem elektronicznej publikacji treści oraz narzędziem komunikacji wszystkich uczestników procesu edukacji (dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, rodzice, radni, prasa). Każdy z użytkowników portalu posiada dostęp do potrzebnych, a co najważniejsze wiarygodnych i jednolitych informacji w trybie on-line (dane teleadresowe, dane o liczbie uczniów i oddziałów w szkołach, wysokość budżetu szkół, liczbę zatrudnionych nauczycieli, przynależność do obwody szkoły - to tylko najważniejsze przykłady).

Dane prezentowane w portalu są w trybie rzeczywistym wymieniane z innymi aplikacjami zainstalowanymi w ramach systemu zintegrowanego, np. z arkuszem organizacyjnym, planem finansowym lub elektronicznym sekretariatem każdej ze szkół.

Dane są przedstawiane w postaci wygodnych tabel i wykresów, które są tworzone automatycznie na podstawie danych wprowadzanych w poszczególnych szkołach. Dzięki portalowi rodzice, organ prowadzący oraz wszystkie podmioty zewnętrzne mają na bieżąco dostęp do szerokiego zakresu publicznych danych zarówno o pojedynczych szkołach i placówkach oraz w formie zbiorczej.

Giełda pracy zintegrowana z Portalem oraz ze wszystkimi szkołami i placówkami pozwala na efektywne poszukiwanie pracowników przez dyrektorów, a nauczycielom pozwala na szukanie dodatkowych godzin. Jest to skuteczne i nowoczesne narzędzie do prowadzenia otwartej polityki zatrudniania w szkołach. Dane z Giełdy Pracy mogą być następnie wykorzystywane w procesie rekrutacji i przygotowania arkusza organizacyjnego.

 Funkcjonalność portalu:

 • podstawowe informacje o placówkach oświatowych
 • aktualne dane ze wszystkich aplikacji zarządzania zadaniami oświatowymi
 • komunikacja między wszystkimi uczestnikami procesu edukacji
 • rekrutacje do placówek wraz z publikacją oferty edukacyjnej i panelem dla rodzica
 • wyszukiwanie przynależności do obwodu dla danego miejsca zamieszkania

 Giełda Pracy:

 • publikowanie ofert pracy z poszczególnych placówek
 • przesyłanie odpowiedzi na oferty pracy (CV)
 • przesyłanie aplikacji przez osoby poszukujące pracy do zbiorczej bazy kandydatów
 • dostęp do bazy podań wszystkich kandydatów

 Mechanizm CMS umożliwiający:

 • tworzenie i publikację stron/treści
 • tworzenie własnego układu, drzewa menu stron z dowolnym poziomem zagnieżdżenia
 • dodawanie i publikowanie załączników i zdjęć
 • kontrolę umieszczanych treści poprzez akceptację/zatwierdzenie osoby nadzorującej
 • zarządzanie uprawnieniami do edycji stron oraz przetwarzania plików w obrębie grup uprawnień
 • śledzenie historii zmian dokonywanych przez użytkowników