ODPR

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//odpr.png

Aplikacja OPDR jest wydajnym i szybkim narzędziem do obsługi dotacji przyznawanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. System umożliwia składanie wniosków, sporządzanie korekt oraz rozliczenie dotacji. Każda szkoła wypełnia wniosek i elektronicznie przekazuje go do organu prowadzącego. System czuwa nad poprawnym wskazaniem kwot i ewentualnym podziałem na wydatki bieżące i majątkowe oraz na podziale środków na rozdziały, w tym rozdziały 80149 i 80150. Po stronie organu prowadzącego następuje automatyczne scalenie wniosków ze szkół i wygenerowanie załączników do wniosku ogólnego zgodnie z wzorami MEN. Kompletne załączniki są przekazywane do wojewody. System działa całkowicie w technologii on-line i może być zintegrowany z systemem elektronicznego sekretariatu OSON.

Korzyści dla szkoły

  • czytelne, elektroniczne formularze wniosków, zgodne z aktualnym wzorem
  • automatyczna weryfikacja poprawności wprowadzonych danych
  • elektroniczny obieg dokumentów i przekazanie wniosku on-line do organu prowadzącego

Korzyści dla organu prowadzącego

  • kontrola poprawności wniosków składanych przez szkoły
  • podział wnioskowanej kwoty na rozdziały klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy
  • coroczna aktualizacja wzorów załączników
  • dodatkowe raporty i zestawienia w arkuszu kalkulacyjnym z podziałem środków na rozdziały i paragrafy wg placówek
  • możliwość scalenia danych ze szkół publicznych i niepublicznych
  • możliwość importu danych z innych systemów obsługi dotacji