ODPN

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//odpn.png

Aplikacja ODPN służy do prowadzenia rejestru szkół niepublicznych oraz obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego. System pozwala na uzyskiwanie poważnych oszczędności środków dzięki podniesieniu wiarygodności procesu gromadzenia i przetwarzania danych. Podnosi także efektywność pracy osób zajmujących się obsługą dotacji oraz prowadzeniem rejestru. Obecnie oferujemy już drugą generacją systemu ODPN z nowym interfejsem ekranowym powalającym na obsługę aplikacji przy pomocy dowolnej przeglądarki internetowej.

Nowość:

Ze względu na obowiązujące od dnia 8 lipca br. przepisy rozporządzenia MEN z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, w systemie ODPN została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca placówkom wprowadzanie danych potrzebnych do wygenerowania wniosków o tą dotację.
Funkcjonalność ta pozwoli na:
- generowanie wypełnionych wniosków (załącznik 1 i załącznik 3) dla placówek
- automatycznie wygenerowanie wniosku zbiorczego składanego przez JST (załącznik 4)
- grupowe wpisanie kwot w modyfikacji wypłat dla placówek w miesiącu w którym dotacja będzie wypłacana.

Korzyści dla JST:
  • pełna kontrola procesu dotowania od momentu złożenia wniosku do chwili rozliczenia dotacji
  • precyzyjne obliczanie należnej dotacji w oparciu o dane imienne i frekwencję
  • możliwość zdalnego kontrolowania placówek niepublicznych w zakresie kompetencji
  • możliwość sprawdzenia konkretnego ucznia szkoły niepublicznej w innych placówkach w Polsce
  • korelacja ze szkołami publicznymi i wyeliminowanie podwójnego dotowania
Korzyści dla podmiotów prywatnych:
  • szybka i bezpieczna wymiana dokumentacji i danych z organem dotującym
  • prowadzenie ewidencji uczniów i słuchaczy oraz system kontroli frekwencji
  • możliwość składania informacji i wniosków wyłącznie drogą elektroniczną z wykorzystaniem elektronicznego podpisu
  • pełne archiwum przyznanych i rozliczonych dotacji