OSTM

http://www.krakfin.pl/uploads/images/content-icons//ostm.png

Aplikacja Zarządzanie Majątkiem (OSTM) produkowana w ramach Konsorcjum przez firmę Wizja.net przeznaczona jest do kompleksowej obsługi funkcjonalności związanych z zarządzaniem majątkiem trwałym oraz wyposażeniem szkół/placówek oświatowo - wychowawczych. Najważniejsze możliwości Aplikacji współpracującej z innymi modułami naszego systemu zostały scharakteryzowane poniżej.

Funkcjonalność modułu inwentarza:
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych w ewidencji ilościowo-wartościowej oraz ilościowej
 • prowadzenie kartoteki lokalizacji w poszczególnych placówkach oraz kartoteki pracowników
 • rejestracja przekazania odpowiedzialności za sprzęt powierzony pracownikom
 • drukowanie zestawień i protokołów
Funkcjonalność modułu środków trwałych:
 • prowadzenie ksiąg środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • rejestracja dokumentów przyjęcia, modernizacji, przekazania, likwidacji oraz zbycia środków trwałych
 • rejestracja dokumentów przeniesienia
 • tworzenie planu amortyzacji
 • naliczanie i księgowanie amortyzacji oraz wycofywanie naliczenia amortyzacji
 • wydruk karty środka trwałego
Funkcjonalność inwentaryzacji:
 • prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji
 • drukowanie arkuszy spisowych z natury
 • wprowadzanie arkuszy spisowych bezpośrednio w systemie lub za pomocą kolektora danych
 • bieżące wyliczanie różnic inwentaryzacyjnych
 • automatyczna rejestracja dokumentów przeniesienia
 • wydruk raportu spisu